Her ligger den nye lov om frit valg af TV grundpakke. Loven har først virkning for Antenneforeningen Trekanten pr. 31.3.2019 på grund af bestemmelsen i § 4. Her fastslås det, at loven først har effekt for indgåede aftaler ved kontraktudløb eller ved udløb af opsigelsesvarsel.

Vores kontrakt med YouSee løber til 31.3.2019 og er uopsigelig i perioden.

Loven i fulde tekst kan findes her:  Lov om frit valg af TV Grundpakke

§ 4
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016.
Stk. 2. Er der før den 1. juli 2016 indgået aftale mellem ejeren af et fællesantenneanlæg og en tv-distributør
eller programudbyder eller mellem ejeren af en ejendom, en ejerforening, andelsboligforening
el.lign. og ejeren af et fællesantenneanlæg om fælles programforsyning, der gennem vilkår m.v. hindrer
husstande i at udøve den i § 6 a, stk. 1, og i lov om radio- og fjersynsvirksomhed som affattet ved denne
lovs § 1, nr. 3, nævnte ret eller hindrer ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger el.lign. i
at efterkomme husstandes anmodning om fritagelse efter § 6 a, stk. 1, får forpligtelsen i § 6 a, stk. 1, først
virkning fra det tidligste af følgende tidspunkter:
1) Aftalens udløb eller
2) udgangen af en periode, der svarer til aftalens opsigelsesvarsel, regnet fra den 1. oktober 2016 eller
det senere tidspunkt, hvor aftalen tidligst kan opsiges fra.
Stk. 3. For anlæg, hvor det teknisk ikke er muligt at frakoble enkelte husstande, finder loven først anvendelse
den 1. januar 2018.